2003 Elite Boys Win

Our 2003 Elite Boys team won the EDP Tournament! Great job Elite!